Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » галузеві документи

проект стандарту вищої освіти для спеціальності "Психологія" бакалаврського рівня: частина 2

Матриця відповідності

визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей.

 

Програмні результати навчання

Компетентності

Інтег-ральна

Загальні

Спеціальні (фахові)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Визначати, аналізувати  та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

2. Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

3. Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

4. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

5. Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

6. Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики, тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги

 

 

+

+

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

7. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

8. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки

 

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

9. Презентувати результати власних досліджень усно\письмово для поінформованої аудиторії, формулювати  розгорнутий аналіз та тези досліджень

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

10. Пропонувати  власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

+

+

+

 

 

+

11. Формулювати думку логічно, доступно,  дискутувати,  обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

12. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

13. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних  та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів,  ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту

 

 

+

+

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

14. Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

15. Демонструвати навички командної роботи  у процесі вирішення фахових завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

16. Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

17. Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога

 

 

+

+

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

18. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

19. Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

                                                                     

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС)

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам освітньої програми.

 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.

 

Дескриптори Національної рамки кваліфікацій

  • автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;
  • знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);
  • комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності;
  • уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів).

 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.

 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання)за заданими стандартами.

  • Кваліфікація освітня – кваліфікація, що присуджується вищими навчальними закладами на підставі виконання вимог Стандартіввищої освіти.
  • Кваліфікація професійна – кваліфікація, які присуджується на підставі виконання вимог професійних стандартів, що діють у сфері праці, і відображають здатність особи виконувати завдання і обов’язки певного виду професійної діяльності. Професійні кваліфікації надаються роботодавцями або спільно з ними, або за встановленими за їх участю правилами.

 

Кваліфікаційна робота — це вид підсумкової атестації, що може передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи включають (не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне дослідження, публічну демонстрацію (захист), сукупність наукових статей, комбінацію різних форм вище зазначеного тощо.

 

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня.

 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

  • Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності.
  • Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної  області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку.
  • Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю.

 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.

 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.

 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

 

Регульована професія – професія (вид професійної діяльності), допуск до якого та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним законом або спеціальними правилами, які встановлені або визнані законодавством.

 

Результати навчання (програмні) – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

 

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається законодавством абовищим навчальнимзакладом, або науковою установою та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.

 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка.

 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.

Категорія: галузеві документи | Додав: psycommunity (09.11.2016)
Переглядів: 340 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]