Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » галузеві документи

проект стандарту вищої освіти для спеціальності "Психологія" бакалаврського рівня: частина 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр
освіти і науки України

________________ «____»________________20_     р.

ПОГОДЖЕНО

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

––––––––––––––––

«____»________________20_     р.

 

 

 

Скачано 09.11.16

ПРОЕКТ

 

 

 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ____Перший (бакалаврський) рівень______

(назва рівня вищої освіти)

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ_______Бакалавр______________________

(назва ступеня вищої освіти)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ___05 Соціальні та поведінкові науки_______________

(шифр та назва галузі знань)

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ__053 Психологія_______________________________

(код та найменування спеціальності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання офіційне

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Київ

2016

 

І. Преамбула

 

Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія першого (бакалаврського) рівня, рівень освіти: Бакалавр (дата та номер наказу, яким стандарт затверджено та введено в дію).

Розробники стандарту:

Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»;

Горбунова Вікторія Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри клінічної психології Українського католицького університету;

Климчук Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри клінічної психології, виконавчий директор Інституту психічного здоров’я Українського Католицького Університету;

Кудерміна Олена Іванівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ;

Портницька Наталія Федорівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка

Сірко Роксолана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, заступник начальника кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

Татенко Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, професор, член кореспондент НАПН головний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України;

Фурман Анатолій Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету;

Яланська СвітланаПавлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

 

Стандарт розглянуто і схвалено на засіданні НМК (дата і номер протоколу).

Стандарт погоджено із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (дата та номер рішення)

 

 

ІІ. Загальна характеристика

 

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступіньвищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

053 Психологія

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

Освітня кваліфікація

Бакалавр з психології

ВНЗ має право здійснювати підготовку за спеціалізаціями за наявності ліцензованої освітньої програми підготовки фахівців

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр з психології

 

Опис предметної області

Об’єкт вивчення: психічні явища, їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, вчинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності.

Цілі навчання: формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.

Теоретичний зміст предметної області: система психологічних знань, базових категорій і понять, закономірностей, механізмів, методологічних підходів, пояснювальних принципів, науково-прикладних завдань.

Методи, методики та технології: володіти методами теоретичного та емпіричного дослідження, валідними, стандартизованими психодіагностичними методиками, методами аналізу даних, технологіями психологічної допомоги.

Інструменти та обладнання: здатність використовувати різноманітні психологічні прилади, комп’ютерну техніку, сучасні інформаційні та комунікаційні технології, що дозволяють досягати цілей навчання та професійного розвитку.

Академічні права випускників

Бакалавр може продовжувати освіту, опановуючи ступінь вищої освіти«магістр», а також підвищувати кваліфікацію.

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти

 

Обсяг освітньої програми бакалавра:

 • на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що визначені цим стандартом вищої освіти.

До обсягу освітньої підготовки можуть зараховуватися кредити (в обсязі не більше 50% від загальної кількості кредитів), отримані студентом при вивченні навчальних курсів відповідного освітнього рівню в інших університетах країни та за кордоном, у тому числі он-лайн (за наявності відповідного сертифікату).

 

ІVПерелік компетентностей випускника

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів психологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

 

Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.
 3. Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності психолога.
 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 6. Здатність бути критичним і самокритичним.
 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 9. Навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді.
 10. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Знання категоріально-понятійного апарату психології
 2. Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел
 3. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій
 4. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження
 5. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації
 6. Уміння організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову) Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту
 7. Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики
 8. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку
 9. Навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі професійної діяльності
 10. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності.

 

Програмні результати навчання, що визначають нормативний зміст підготовки здобувача вищої освіти

+

 

 1. Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
 2. Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань
 3. Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ
 4. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
 5. Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки
 6. Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги
 7. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження
 8. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.
 9. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень.
 10. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
 11. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.
 12. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій.
 13. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту.
 14. Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості.
 15. Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань.
 16. Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
 17. Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.
 18. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям.
 19. Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі:

 • публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи;
 • та атестаційного екзамену.

Вимоги до кваліфікаційної роботи

 

Кваліфікаційна робота як форма підсумкової атестації, що дає змогу оцінити рівень засвоєння здобувачем теоретичних знань та ступінь практичної підготовки, здатність до самостійної реалізації основних видів і форм роботи психолога.

Для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом та з метою запобігання академічного плагіату кваліфікаційні дипломні бакалаврські роботи мають бути розміщені на web-ресурсах ВНЗ або відповідного структурного підрозділу.

Кваліфікаційна дипломна бакалаврська робота допускається до захисту перед атестаційною кваліфікаційною комісією за умови, якщо рівень її самостійності (оригінальності) відповідає політиці академічної доброчесності.

Вимоги до атестаційного кваліфікаційного екзамену (за наявності)

Кваліфікаційний екзамен здійснюється у формах особистої презентації студентом здобутих компетентностей,  які дозволяють визначити рівень досягнення програмних результатів навчання.

Вимоги до публічного захисту (демонстрації)

 

До захисту кваліфікаційної роботи допускаються здобувачі, які успішно та повною мірою виконали навчальний план.

Умовою допуску здобувача до захисту є наявність роботи, оформленої за встановленими вимогами, рішення випускової кафедри про успішний попередній захист, рецензії фахівця з галузі та відгуку наукового керівника.

Захист кваліфікаційної роботи відбувається публічно на засіданні екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встановленому ВНЗ порядку.

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти[1]

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

 

IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

 1. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37-38. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 2. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 / [розроб. : М. Гаврицька та ін.].– К. : Соцінформ, 2010. – 746 с. 
 3. Національна рамка кваліфікацій / Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.
 5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG): / Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти; Європейський союз студентів; Європейська асоціація університетів; Європейська асоціація закладів вищої освіти; Конфедерація європейського бізнесу «БІЗНЕСЄВРОПА»;  Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти. – Єреван, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.
 6. International Standard Classification of Education ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf.
 

[1]Цей текст є вичерпним за змістом відповідного розділу Стандарту, за винятком тих спеціальностей, для яких згідно з регуляторними актами уповноважених органів центральної виконавчої влади та  /або згідно із зобов’язаннями України за міжнародними угодами встановлені додаткові вимоги.

Пояснювальна записка[1]

Даний Стандарт вищої освіти визначає сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за першим рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Стандарти базуються на компетентісному підході і поділяють філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (TuningEducationalStructuresinEurope, TUNING).

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

 1. обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
 2. перелік компетентностей випускника;
 3. нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 4. форми атестації здобувачів вищої освіти;
 5. вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 6. вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності).

Вищий навчальний заклад або наукова установа на підставі освітньої програми (ОП) за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає:

 • перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС;
 • послідовність вивчення дисциплін;
 • форми проведення навчальних занять та їх обсяг;
 • графік навчального процесу;
 • форми поточного і підсумкового контролю.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується керівником вищого навчального закладу або наукової установи.

Вищий навчальний заклад або наукова установа у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації.

Таблиця 1.

Матриця відповідності

визначених Стандартами компетентностей дескрипторам НРК.

 

Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комуні-кація

Автономія та відпові-дальність

Загальні компетентності

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 

+

 

 

2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.

+

+

 

+

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

+

 

 

 

4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

+

+

+

+

5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

+

+

+

+

6. Здатність бути критичним і самокритичним.

 

 

+

+

7. Здатність приймати обґрунтованірішення.

+

+

 

+

8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 

+

 

 

9. Навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді.

 

 

+

 

10. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

 

 

+

 

11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 

 

+

+

12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 

 

+

+

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Знання категоріально-понятійного апарату психології

+

 

 

 

2. Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел

+

+

 

+

3. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій

 

+

 

+

4. Здатністьсамостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження

+

+

+

+

5. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації

 

+

 

+

6. Уміння організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальні та групову)

 

+

+

 

7. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту

+

 

+

 

8. Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики

+

 

+

+

9. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку

 

 

 

+

10. Навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі професійної діяльності

 

 

+

 

11. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності

 

+

 

+

               

 

 

[1]Пояснювальна записка до Стандарту вищої освітине є складовою Стандарту, складається у довільній формі і схвалюється відповідною науково-методичною комісією. Вона не потребує подальшого погодження та / або затвердження. Обов’язковими складовими пояснювальної записки є матриці відповідності (Таблиці 1 і 2)

 

Категорія: галузеві документи | Додав: psycommunity (09.11.2016)
Переглядів: 1473 | Теги: проект, бакалаврат, психологія, стандарт | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]